خدمات فوق العاده عالی و محیط بسیار تمیز. همان جلسه اول تا 80% کاهش موهای زائد را داشتم.